به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان با حضور در فرمانداری با فرماندار شهرستان شاهین دژ دیدار کرد.

بررسی وضعیت منابع طبیعی ومراتع شهرستان , نیازمندی های اداری شهرستان ومسائل ومشکلات مرتع داران از مهمترین مباحث مطرح شده دراین جلسه بود.