به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:جله شورای حفاظت از منابع آب صبح امروز با حضور فرماندار در بخش کشاورزبرگزار شد.

حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه با تاکید براستاندارد سازی مصرف بهینه آب در تمامی بخش ها گفت: شرایط امروز می طلبد تا تمامی آحاد جامعه در خصوص استفاده درست واستاندارد از منابع آب بعنوان یک هدف مهم تلاش نمایند