به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ وجمعی از مدیران چند طرح عمرانی  در شاهین دژ به بهره برداری رسید.

بهسازی وآسفالت راه روستاهای نوروزآباد با اعتبار2میلیارد ریال وبهسازی وآسفالت روستای چیچکلو در بخش مرکزی با اعتبار600میلیون ریال وروکش آسفالت جاده شاهین دژ به بوکان به بهربرداری رسید