به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ صبح امروز بهمراه رئیس دامپزشکی ,اداره صنعت ومعدن وتجارت و کارشناسان بهداشت وتغذیه با حضور در کشتارگاه شاهین دژ از روند بهسازی وتجهیز کشتارگاه شاهین دژ بازدید نمودند.

فرماندار شاهین دژدر حاشیه این بازدید گفت: طرح تجهیز وبهسازی کشتارگاه در راستای تامین سلامت عمومی وعرضه گوشت سالم وبهداشتی اجرایی شده است.

فرماندار شهرستان شاهین دژ همچنین از عرضه گوشت در برخی از قصابی های سطح شهر بازدید نمودند.