دشتي است بزرگ و سرسبز كه رودخانه زرينه رود در آن جاري است.