دره هولاسو از دره‌هاي سرسبز شهرستان شاهين‌دژ مي‌باشد