قسمتي ديگر از دره مربوط به رودخانه فصلي قه وره مي‌باشد كه مانند دره آغاجاري زيباست.