دره‌اي است زيبا با درختان ميوه متنوع كه رودخانه فصلي قه وره در آن جاري است