كوهي است با سنگهاي سياه كه از لحاظ بصري ديدي مناسب به بيننده مي‌دهد.