اين دخمه تاريخي كه قدمت چندين هزار ساله دارد، در بالاي كوهي قرار گرفته است داراي دو اتاق همچنين سوراخهايي مي‌باشد كه بعنوان پنجره از آن استفاده مي‌شده است. ستونهاي كنده شده از سنگ در قسمت جلوي دخمه مي‌باشد كه با ظرافت خاصي كنده‌كاري شده و به آن شكل داده شده است. با توجه به طبيعت زيباي اطراف دخمه از مناطق ديدني شهرستان شاهين‌دژ بشمار مي‌آيد. ولي بعلت مسافت زياد و شوسه و مالرو بدون مسير عده كمي از اين بناي تاريخي قديمي دين كنند.