اين حمام قديمي كه قدمتش به دوره قاجاريه برمي‌گردد در خيابان شهيد باكري راسته قپان قرار گرفته است داراي يك درب كوچك بوده و فقط ستونها و قسمت كوچكي از حمام باقيمانده است. سقف و ساير قسمت‌ها ويران شده است ولي مي‌توان با مرمت كامل اثر اين حمام قديمي را احياء كرد