اين حمام قديمي كه قدمتش به دوره قاجاريه برمي‌گردد در خيابان شهيد باكري راسته قپان قرار گرفته است داراي يك درب كوچك بوده ودر سال 1386 مرمت وبهسازی شده است.